The Inspirers

Video source missing

DITP

เป็นหน่วยงานรัฐฯ ที่ส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

Testimonial videos

The Inspirers

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี (พ.ศ. 2535 – 2564) จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลในอดีตที่ต่อยอดความสำเร็จจนถึงปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นต่อไป ภายใต้แนวคิด PROUD PAST – INSPIRED FUTURE” (ธุรกิจไทยที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน)