RMA PHONE มือถืออาม่า

ความต้องการ

ได้รับมอบหมายให้ผลิตคลิปวิดีโอสั้นหลายคลิป เพื่อส่งเสริมการส่งออกของสินค้าทางการเกษตรของไทย โดยนำไปลงช่อง YouTube ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งต้องนำเสนอในรูปแบบหรูหรา และพรีเมี่ยม

RMA PHONE มือถืออาม่า

เราต้องการแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ “อาม่า” โดยการใช้ Computer graphic ช่วยในการอธิบายออกมาเป็น presentation  และใช้กลุ่มเป้าหมายเชิญชวนให้ซื้อสินค้าในคลิปรีวิว