ThaiFEX – Anuga

ThaiFEX - Aguna World of Food Asia

บันทึกกิจกรรม เพื่อนำมาใช้โปรโมทกิจกรรมในปีถัดๆ ไป และได้ผลิตวิดีโอเชิญชวนคนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการทำ PR