Thailand: Kitchen of the World

Thailand: Kitchen of the World

คลิปวีดีโอแนะนำโครงการ Thailand: Kitchen of the World เป็นโครงการแนะนำวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดของประเทศไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เป็นหน่วยงานรัฐฯ ที่ส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก