Thai Select Awards

Thai Select Awards

คลิปวีดีโอแนะนำโครงการ Thai Select และ Thai Select Awards ที่ส่งเสริมธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เป็นหน่วยงานรัฐฯ ที่ส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก