BOMUL Factory Tour

Bomul Factory Tour

พาชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์ BOMUL เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือว่าผลิตจากประเทศเกาหลีจริง